MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

Aug/10

19

Zapraszamy do współpracy przy edukacyjnej organizacji pozarządowej !

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami stowarzyszenia Euduco – edukacyjnej organizacji pozarządowej.  Charakterystykę stowarzyszenia oraz szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową: kontakt@euduco.pl .

Pozdrawiamy!

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Paweł Rudnicki,
Kamila Rudnicka, Agnieszka Rudnicka

Charakterystyka Stowarzyszenia Euduco.pdf


Charakterystyka stowarzyszenia Euduco

„Edukacja i wspierający ją system przymusowego i opartego na rywalizacji szkolnictwa –
wszystkie te baty i marchewki, oceny, dyplomy i świadectwa kwalifikacji –
wydają mi się dziś chyba najbardziej autorytatywnym
i niebezpiecznym wynalazkiem ludzkości”

J. Holt

Wiedza krytyczna w świecie nieustających zmian, metafor, dekonstrukcji jest kluczem do rozumienia rzeczywistości. Również do zmieniania jej w taki sposób, aby jednostka miała poczucie sprawstwa. Wybraliśmy formułę edukacyjnego NGO, aby edukować w sposób odmienny niż szkoła. Nie dając certyfikatów – nadawać kompetencje, nie wystawiając ocen – motywować do zmiany, nie ukazując rozwiązań – wspierać poszukujących. Stowarzyszenie Euduco powstaje z potrzeby realizowania działań z zakresu edukacji krytycznie zorientowanej, obligującej do weryfikacji wiedzy podanej w szkole i oficjalnych programach edukacyjnych, sankcjonowanej przez instytucje oświatowe. Chcemy, odwołując się do założeń pedagogik krytyczno-emancypacyjnych, działać w ten sposób, aby wiedza, którą przekazujemy była użyteczna, wyposażała w umiejętności krytycznego myślenia, stwarzała szanse na rozwój i przekraczała granice edukacyjnych tabu.

W zakresie naszej działalności znajdą się przestrzenie wiedzy, które są marginalizowane lub pomijane w programach instytucji edukacyjnych. Te braki są szkodliwe społecznie, uniemożliwiają bowiem świadome funkcjonowanie w rzeczywistości wymagającej od jej uczestnika refleksyjności i zaangażowania. Obserwując szkołę, biorąc udział w projektach badawczych dotyczących edukacji, posiadając doświadczenie wykładowców uczelni wyższych i edukatorów, zamierzamy realizować projekty związane z upowszechnianiem wiedzy programowo nieobecnej w szkole. W szczególności nasze działania edukacyjne kierujemy na następujące obszary:

  • edukacja globalna i rozwojowa
  • edukacja na rzecz praw człowieka
  • edukacja seksualna
  • edukacja z zakresu gender studies
  • edukacja społecznie zaangażowana
  • edukacja ekologiczna
  • edukacja grup marginalizowanych
  • edukacja cyfrowa
  • edukacyjne dekonstrukcje
  • edukacyjne innowacje.

Organizując stowarzyszenie Euduco przyświeca nam idea upowszechnienia programów edukacyjnych, które stawałby się dla ludzi przestrzeniami osobistej samorealizacji oraz społecznej zmiany. Traktujemy edukację jako istotne narzędzie w drodze do demokracji, upowszechnienia wartości z zakresu szeroko rozumianych praw człowieka, a w końcu poszerzenia świadomości społecznej i wyzwolenia od edukacyjnych stereotypów, mitów i niedopowiedzeń. Szkoła nie nadąża za zmianami edukacyjnymi. Przestarzałe pogramy edukacyjne nie uwzględniają większość zachodzących przeobrażeń. Brak wiedzy o rzeczywistości oznacza ograniczone możliwości jej zrozumienia, poznania. Chcemy stworzyć organizację, której celem nadrzędnym stanie się upowszechnianie pominiętych dyskursów edukacyjnych na rzecz społeczeństwa świadomego, obywatelskiego, demokratycznego. Chcemy, aby świadomi ludzie dokonywali racjonalnych wyborów, przekształcając swoją rzeczywistość w sposób najlepszy dla lokalnych społeczności. Będziemy przygotowywać programy edukacyjne, szkolenia, diagnozy, których celem będzie ukazanie nowych przestrzeni i form edukacji dla wypełnienia niebezpiecznych edukacyjnych braków.

Fundamentem każdego programu edukacji krytycznej i emancypacyjnej jest przekonanie zwięźle wyrażone przez Tomasza Szkudlarka: Edukacja zniewala, ale wyzwolenie wymaga edukacji. Podzielamy to przekonanie i dlatego tworząc stowarzyszenie Euduco mamy zamiar działać na rzecz minimalizowania edukacyjnego zniewolenia, jednocześnie maksymalizując wyzwolenie poprzez edukację.

Z tego powodu właśnie planujemy współpracę ze szkołami i instytucjami edukacji formalnej. W ramach tej współpracy chcemy wspólnie dokonywać krytycznej analizy i diagnozy sposobów funkcjonowania poszczególnych instytucji oraz wypracowywać możliwe do realizacji scenariusze zmian. Chcemy na tyle, na ile okaże się to możliwe zmieniać szkołę, czyniąc ją instytucją bardziej edukującą niż socjalizującą, wyposażającą raczej w kompetencje i narzędzia dokonywania samodzielnych, świadomych, refleksyjnych ocen i wyborów niż w konformistyczne strategie adaptacji. Łączy nas przekonanie, że szkoła jak dotąd nie była i dziś również nie jest miejscem, w którym odbywa się edukacja rozumiana jako coś więcej niż tylko proces przekazywania informacji tworzących arbitralnie określony kanon wiedzy oraz transfer wzorów i scenariuszy społecznie pożądanych zachowań. W naszej ocenie szkoła często, choć niekoniecznie świadomie, odbiera edukacji jej emancypacyjny potencjał. Chcielibyśmy, aby było inaczej, dlatego część naszych działań kierujemy właśnie do instytucji edukacji formalnej.
Mamy także świadomość, iż może okazać się, że szkoła jest mniej podatna na zmianę, niż się tego po niej spodziewamy. Dlatego też jako główny cel stawiamy sobie dowartościowanie pozaszkolnych przestrzeni edukacyjnych, działanie poprzez i na rzecz edukacji pozaformalnej i nieformalnej, wspieranie codziennych praktyk uczenia się poprzez zaangażowanie i ujawnianie edukacyjnego potencjału codziennego doświadczenia. Chcemy wykorzystać struktury organizacji pozarządowej oraz możliwości jakie stwarza ta forma aktywności społecznej do prowadzenia szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, wolnej od programowych rygorów, otwartej na twórczość i aktywność jej uczestników. Chcemy pokazać, że szkoła nie tylko nie jest jedynym miejscem edukacji, ale także, że nie jest miejscem dla edukacji wystarczającym. W ramach naszej działalności będziemy tworzyć przestrzeń dla tematów, problemów i dyskursów ignorowanych w oficjalnych programach nauczania, a jednocześnie niezwykle istotnych dla współczesnego świata, dla demokracji, dla świadomego i zaangażowanego obywatelstwa.

Jesteśmy grupą osób o różnym doświadczeniu w pracy edukacyjnej, które połączone zostały ideą działania mimoszkolnego. Chcemy ukazać, że szkoła nie ma monopolu na wiedzę i edukację. Każde działanie, które przynosi nową wiedzę, krytyczną wobec istniejącej rzeczywistości jest edukacją. Jej szczególna wartość polega na uwolnieniu od myślenia wg nakazanych kluczy, podporządkowania rolom, schematom, a w efekcie finalnym kulturze dominującej. Przyjmujemy, że idea odszkolnienia edukacji jest kluczem do świadomego obywatelstwa.

Planowane przez nas działania swe teoretyczne podstawy znajdują w nurtach pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej, a także w filozofii krytycznej, odwołują się do idei deschoolingu i reschoolingu, oświecenia i emancypacji. Wszystkich tych, którym idee te są bliskie i którzy chcieliby przyczynić się do ich realizacji w edukacyjnej praktyce zapraszamy do współpracy i współtworzenia stowarzyszenie Euduco. Poszukujemy zaangażowanych, gotowych do budowania organizacji od podstaw, chętnych do wywarcia realnego wpływu na jej kształt osób, z którymi będziemy mogli wspólnie zabrać się za odzyskiwanie edukacji dla emancypacji.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy: kontakt@euduco.pl. We wrześniu zostanie zorganizowane spotkanie, podczas którego będziemy mieli okazję się poznać, przedyskutować pomysły i plany dotyczące przyszłości stowarzyszenia. Zaproszenie do współpracy kierujemy w pierwszej kolejności do osób z Wrocławia i okolic, choć nie wykluczamy możliwości współdziałania z mieszkańcami innych rejonów Polski.

Z pozdrowieniami,

Paweł Rudnicki
Kamila Rudnicka
Agnieszka Rudnicka
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Tags: , ,

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Poprzedni:

Następny:

/