MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

Sep/10

12

“Światowa Fala Działań na rzecz Edukacji” – “Global Wave of Action for Education”

Poniżej zamieszczamy polskojęzyczną wersję “Wspólnego Oświadczenia” w sprawie “Światowej Fali Działań na rzecz Edukacji”, przygotowanego przez aktywistów i aktywistki z organizacji związanych z Międzynarodowym Ruchem Studenckim (International Students Movement). MRS to platforma, stworzona przez i dla grup oraz indywidualnych aktywistów i aktywistek działających na rzecz wolnej od opłat edukacji emancypacyjnej i przeciwstawiających się w swych działaniach trendom komercjalizacji oświaty. “Światowa Fala Działań na Rzecz Edukacji” obejmie szereg akcji i protestów przeciwko komercjalizacji edukacji, jakie w październiku i listopadzie odbędą się w wielu miejscach na świecie.

Wspólne Oświadczenie”
w sprawie
„Światowej Fali Działań na rzecz Edukacji”

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, na całym świecie studenci, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy oświaty protestowali przeciwko narastającym procesom jej komercjalizacji i prywatyzacji oraz walczyli o wolną i emancypacyjną edukację. W tym roku dojdzie do zjednoczenia się ludzi w tej walce na międzynarodowym i globalnym poziomie, poprzez „Światową Falę Działań na rzecz Edukacji”.

Wielu i wiele z nas traktuje „Międzynarodowy Ruch Studencki” jako samo-zarządzającą się platformę, powstałą w celu wymiany informacji, nawiązywania kontaktów i koordynacji protestów zarówno na międzynarodowym, jak i ogólnoświatowym poziomie. Poprzez wspólne dyskusje i działania dążymy do wytworzenia struktury opartej na zasadzie bezpośredniego udziału i niehierarchicznej organizacji. Każdy, komu bliska jest walka przeciwko prywatyzacji publicznej edukacji i walka o wolną, emancypacyjną edukację, może dołączyć i zarówno korzystać z, jak i kształtować platformę!

Niektórym z nas udało się już spotkać i nawiązać współpracę przy okazji: 10-lecia „Procesu Bolońskiego” w Louvain la Neuve (Belgia), 25-29 kwietnia 2009; Uniwersyteckiego Szczytu G8 w Torino (Włochy), 17-19 maja 2009; Akcji „Bologna Burns” w Wiedniu (Austria) 11-14 marca 2010 i „Bologna keep on Burning” w Madrycie (Hiszpania) 8-14 kwietnia 2010 oraz „Europejskiego Kongresu Edukacyjnego” w Bochum (Niemcy), 25-30 maja 2010.

Na całym świecie jednoczą nas następujące cele:

Przeciwko  czemu walczymy?

 • Przeciwko skutkom, jakie obecny system ekonomiczny przynosi ludziom i edukacji, skutkom takim jak:

→ czesne oraz wszelkie inne formy opłat za edukację, które ograniczają do niej dostęp i wykluczają ludzi z równego w niej udziału
→ długi studenckie
→ służebna rola publicznej edukacji wobec rynku (pracy).

► Tak zwany Proces Boloński (wraz z jego odpowiednikami na całym świecie) ma na celu wdrożenie takich systemów edukacyjnych, których podstawowym zadaniem będzie wyszkolenie ludzi w zakresie umiejętności przydatnych dla rynku pracy. Promuje on redukcję kosztów kształcenia jednostki, skraca czas przeznaczony na edukację oraz sprzyja produkcji niewykwalifikowanej siły roboczej.

→ przekształcenie edukacji (podobnie jak wszystkich pozostałych aspektów życia) w towar
→ (wzrastający) wpływ interesów sektora biznesowego na publiczną edukację i jej budżet
→ (wzrastające) cięcia budżetowe w sektorach publicznej edukacji na całym świecie
→ „prywatyzacja” środków publicznych, polegająca na subsydiowaniu prywatnych instytucji edukacyjnych
→ utowarowienie i wyzysk pracy i pracowników w instytucjach edukacyjnych.

•  Przeciwko przejawom dyskryminacji i wykluczenia w jakichkolwiek instytucjach edukacyjnych ze względu na:

→ status społeczno-ekonomiczny (obecna organizacja systemu edukacyjnego uniemożliwia równą w nim partycypację osób mniej zamożnych)
→ narodowość
→ wydajność
→ poglądy i działalność polityczną
→ płeć
→ orientację seksualną
→ religię
→ pochodzenie etniczne
→ kolor skóry

 • Przeciwko priorytetowemu traktowaniu badań o charakterze i wartości komercyjnej względem otwartej wiedzy dostępnej dla wszystkich!

→ Publiczne instytucje edukacyjne w coraz większym stopniu zmuszane są do konkurowania o prywatny sponsoring w celu pozyskania środków umożliwiających im prowadzenie podstawowych badań. Jednocześnie, inwestorzy prywatni mają tendencję do przeznaczania środków na te badania, które wiążą się z perspektywą zysku (co prowadzi do spadku finansowania tych obszarów badań, które mogą być istotne, choć niekoniecznie ekonomicznie lukratywne). Na podstawie swej rentowności, instytucje edukacyjne uznawane są za “doskonałe” i często spełniają kryteria niezbędne do otrzymania dodatkowych środków publicznych.

 • Przeciwko  przyznawaniu grantów w pierwszej kolejności na badania generujące zysk, a nie na badania podstawowe
 • Przeciwko prowadzeniu w instytucjach edukacyjnych działań na rzecz wojska :
  → badań prowadzonych specjalnie dla celów wojskowych
  → działań rekrutacyjnych i promujących armię

O co walczymy?

 • O TREŚĆ

→ o wolną i wyzwalającą edukację pojmowaną jako prawo człowieka: edukacja powinna przede wszystkim służyć nabywaniu przez jednostkę zdolności do krytycznej refleksji, do zrozumienia struktur władzy i otaczającego ją środowiska. Edukacja musi umożliwiać emancypację nie tylko indywidualną, ale także społeczeństwa jako całości.
→ o edukację pojmowaną jako dobro publiczne, służące publicznym interesom
→ o akademicką wolność wyboru: wolność do uprawiania dowolnej wybranej dyscypliny kształcenia

 • O DOSTĘP

→ o dostęp do edukacji wolny od finansowych mechanizmów i opłat ciążących na jej uczestnikach oraz od jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji i wykluczenia – o dostęp  otwarty dla wszystkich osób
→ o wystarczające finansowanie wszystkich instytucji edukacyjnych, niezależnie od generowanego przez nie zysku

 • O ORGANIZACJĘ

→ o demokratyczną organizację wszystkich podmiotów i instytucji edukacyjnych (bezpośrednie uczestnictwo jako podstawa procesów decyzyjnych)

Dlaczego na lokalnym i globalnym poziomie?

Wpływy obecnego światowego systemu ekonomicznego na edukację wywołuje walki na całym świecie. Wywierając indywidualnie presję i mając wpływ na lokalną i regionalną politykę i ustawodawstwo, musimy zawsze mieć świadomość globalnego i strukturalnego charakteru poruszanych przez nas problemów. Musimy dzielić się stosowanymi taktykami, doświadczeniem naszych organizacji i teoretyczną wiedzą tak, by uczyć się od siebie nawzajem. Krótkoterminowe zmiany możemy osiągnąć działając lokalnie, jednak wielka zmiana nastąpi tylko jeśli zjednoczymy się globalnie.

Na całym świecie systemy edukacyjne znajdujące się pomiędzy rynkiem a państwem robią to, do czego zostały powołane: selekcjonują, szkolą i kreują ignorancję i uległość. My jednoczymy się dla innej edukacji i dla innego życia.

Solidarnie sprzeciwiamy się jakimkolwiek rodzajom represji ze strony władz na całym świecie, skierowanych wobec osób zaangażowanych w walkę o wolną i wyzwalającą edukację.

Podpisane pod tym oświadczeniem grupy i jednostki wspierają je, zobowiązując się do rozpowszechniania go oraz aktywnego udziału w „Światowej Fali Działań na rzecz Edukacji”, a także do skoncentrowania wysiłków, mających na celu powiększanie w przyszłości sieci grup aktywistów działających na rzecz edukacji.

Chcesz wesprzeć to oświadczenie poprzez umieszczenie pod nim Twojego nazwiska (nazwy grupy) ? Wyślij e-mail na adres:  united.for.education@gmail.com

Tags: , , , ,

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Poprzedni:

Następny:

/