MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | badania

Jun/10

9

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W poniedziałek (07.06.2010) Minister Barbara Kudrycka ogłosiła uruchomienie pilotażowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.  Program ma wspierać humanistyczną działalność badawczą.

W Programie przyjęto, że przez humanistykę rozumieć się będzie: “historię i archeologię, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofię i religioznawstwo, historię sztuki, bibliologię, archiwistykę, etnologię, antropologię kultury, muzykologię oraz te dziedziny, badania i projekty, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami”. Program objąć ma następujące moduły: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych w świecie. Środki finansowe nie będą przeznaczane na wspieranie działalności jednostek naukowych, ale na realizację konkretnych projektów badawczych. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmować będzie Rada Naukowa, powoływana na trzyletnią kadencję przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt realizacji Programu wyniesie 50 mln zł rocznie. Pierwsze konkursy na projekty finansowane ze środków Programu  zostaną ogłoszone pod koniec 2010 r., a finansowanie projektów rozpocznie się w 2011 r.

· · · ·

/