MIMOSZKOLNIE | Blog o edukacji i szkolnictwie.

TAG | Karta Nauczyciela

Stworzenie gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jest dziś jednym z podstawowych priorytetów większości krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Cel ten był wielokrotnie artykułowany w szeregu dokumentów strategicznych OECD, a także w dokumentach programowych Unii Europejskiej. Czym jest gospodarka oparta na wiedzy? To gospodarka, w której podstawowym zasobem ekonomicznym nie jest kapitał, ziemia czy praca, ale wiedza i umiejętności. Zasadniczymi czynnikami wzrostu gospodarczego są w niej wiedza organizacyjna (tzw. know how – wiedza odnosząca się do umiejętności zrobienia czegoś, wiedza ekspercka, gromadzona w postaci doświadczenia) oraz wykształcona siła robocza.  Z tego względu, dla budowania gospodarki opartej na wiedzy ogromne znaczenie ma wysoka jakość edukacji. Od niej bowiem zależy jakość tak zwanego „kapitału ludzkiego”, istotnego dla realizacji potencjału gospodarczego państw. Dlatego właśnie tam, gdzie gospodarka oparta na wiedzy stanowi najbardziej pożądany model ekonomiczny, edukacja staje się jednym z najważniejszych sektorów gospodarczych. Jakie są  konsekwencje takiego stanu rzeczy dla głównych pracowników tego sektora? Otóż kształcąc kolejne pokolenia coraz to lepiej wyedukowanych pracowników, a tym samym „wytwarzając” tę wykształconą siłę roboczą, tak dziś ważną dla gospodarczego rozwoju, nauczyciele stają się podstawową siłą wytwórczą gospodarki opartej na wiedzy. Amerykańska socjolożka, Beverly J. Silver, opisuje tę sytuację stwierdzając wprost, że „tak jak pracownicy branży włókienniczej w XIX w. oraz robotnicy w przemyśle samochodowym w wieku XX, tak pracownicy sektora edukacyjnego (nauczyciele) odgrywają rolę kluczową dla akumulacji kapitału w XXI w.”[1]. (more…)

· · ·

Dzisiejszą prasówkę poświęcamy dyskusji nad ustawą Karta Nauczyciela. Minister Katarzyna Hall zaprosiła przedstawicieli oświatowych związków zawodowych na debatę nt. modernizacji Karty. Dyskusja odbyła się w dniu wczorajszym (24.03.2010) podczas posiedzenia powołanego przedwczoraj zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli.

Przeczytaj:

Gazeta Wyborcza: Rząd bierze się za Kartę Nauczyciela (tekst Aleksandra Pezda)

Rzeczpospolita: Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela (PAP)

Rzeczpospolita: Pytania minister Hall (tekst Renata Czeladko)

Głos Nauczycielski: Ruszyła debata o Karcie

/